D-Evram 20 05 02 – 11 mei 2020

Enkele belangrijke mededelingen

Belangrijk bericht aan de zaakvoerders en hun boekhouders.

Momenteel is het nu de traditionele periode om de balansen van de bedrijven per 31.12.19 op te stellen.

Voor zover we weten en afgaand op de reeds eerder gekende tussentijdse resultaten is 2019 voor velen een positief jaar geweest. Het is dan ook begrijpelijk dat vele eigenaars/zaakvoerders/aandeelhouders, de opbrengsten van hun harde werk willen zien verzilverd worden. Maar mogen we uw aandacht vestigen op volgende spijkerharde elementen die toch moeten aanzetten om de nodige terughoudendheid in acht te nemen met betrekking tot het toekennen van dividenden/vergoedingen/…

De recente wijzigingen in de vennootschapswetgeving dwingen inderdaad om zeer voorzichtig te zijn maar ook de kennis die we NU verzamelden uit de ganse corona-toestand dwingt ons tot dubbele voorzichtigheid.
 

1 – Dubbele beperking bij uitkering dividenden in het nieuwe wetboek

Door de afschaffing van de term kapitaal komen er (ter bescherming van de schuldeisers) nieuwe regels voor het uitkeren van dividenden. Een winstuitkering kan nog enkel als de solvabiliteit en liquiditeitspositie van de vennootschap dat toelaten. Je kan dus nog maar enkel een dividend uitkeren wanneer het eigen vermogen hierdoor niet negatief komt en alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden kunnen worden betaald.

Praktisch zal dit bij elke dividenduitkering moeten worden nagekeken door een dubbele test :

Balanstest (= aangepaste netto-actieftest):
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het eigen vermogen negatief is of negatief zou worden als gevolg van de voorgenomen uitkering. Wettelijke of statutaire onbeschikbare reserves mogen niet uitgekeerd worden. De beoordeling moet gebeuren op basis van de goedgekeurde jaarrekening, of een recenter beschikbaar overzicht. Hierdoor wordt het in de toekomst dus wel mogelijk een dividend uit te keren op basis van de winst van het lopende boekjaar.

Liquiditeitstest:
Deze nieuwe (bijkomende) test verplicht de bestuurders na te gaan of de vennootschap gedurende een periode van 12 maanden na de uitkering nog in staat zal zijn haar opeisbare schulden te voldoen, rekening houdende met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. Zo moeten allicht de vorderingen op korte termijn hoger zijn dan de schulden op korte termijn alvorens een dividend kan uitgekeerd worden. De bestuurders zijn ten aanzien van de vennootschap en van derden verantwoordelijk (hoofdelijk aansprakelijk) voor het uitvoeren van deze test, hun bevindingen moeten verwerkt in een verplicht verslag.

Onterechte uitkeringen kunnen worden teruggevorderd bij de aandeelhouders. Voor Bvba’s zijn deze nieuwe regels van toepassing (bij dividenduitkeringen) vanaf 01 januari 2020, ook al heb je je statuten nog niet laten aanpassen aan het nieuwe wetboek.

De winstuitkering wordt in de toekomst bijgevolg een stuk complexer. Bovendien kan dit een bron van dispuut zijn wanneer de aandeelhouders op basis van de eerste test graag een dividend wensen uit te keren, doch de bestuurders (met in hun achterhoofd hun nieuwe aansprakelijkheden) beslissen dat op basis van de tweede test de solvabiliteit van de onderneming in gevaar zou kunnen komen en bijgevolg geen ruimte zien om een dividend beschikbaar te stellen.

Bespreek met je boekhouder wat in uw dossier wel of niet kan.
 

2 – Het KB op de insolventie van de bedrijven in de reissector eist ook haar rol op.

Zoals u allen weet stelt het KB op de insolventie van de bedrijven in de reissector en de verplichte verzekering insolventie dat:

  • Het minimum eigen vermogen dient 25.000 € volstort te bedragen;
  • De solvabiliteitsratio dient minimaal 15 % te bedragen ( Eigen vermogen/balanstotaal)
  • De liquiditeitsratio dient mimimaal 1 (één) te bedragen ( Beschikbaar + realiseerbaar kort / eisbaar kort).

In functie van de risico-omzet dient ook het eigen vermogen voldoende sterk te zijn zoniet zal/kan de verzekeraar financieel onvermogen bijkomende (bank-)waarborgen eisen ter dekking van de polis.

Uiteraard in deze corona-tijd zal dit zeker een rol spelen en zal hier worden op toe worden gezien zowel vanuit de overheid, de verzekeraars maar zeker nog meer, de consumentenorganisaties.

Helaas kunnen in de balans van 2019 geen provisies aangelegd worden voor de gebeurtenissen van 2020…fiscaal en boekhoudkundig is dit ook niet toegelaten en kan als een zware inbreuk op de verplichtingen worden gezien.

Dus een gouden boodschap met ’19 indachtig en de kennis en de wijsheid van ’20 reeds verworven….beperk uitkeringen, beperk tantièmes, doe (nog ) geen kapitaalverminderingen , INTEGENDEEL… reserveer uw winsten . De winsten van gisteren zijn de buffer van morgen en die zullen maken als je hierdoor komt of niet.

Tenslotte willen wij nog eens de aandacht vestigen op de HOOFDELIJKE (persoonlijke) aansprakelijkheid van de eigenaar/zaakvoerder indien het bedrijf verzwakt wordt of dat schade bij de verzekeraar zou ontstaan ten gevolge van die ingrepen.

Bespreek dit alles met uw boekhouder vooraleer wij post-factum moeten aankloppen voor bijkomende waarborgen, kapitaalverhogingen enz.enz.

Heb je twijfels of vragen, 1 contact:
Het VVR-secretariaat, vragen naar Bart tel: 050 / 25 00 64 of bart@vvr.be.
 

TopIndienen van de omzetcijfers voor de VVRO-groepsverzekeringen

Ben je aangesloten bij één of meerdere groepsverzekeringen van de VVRO (dit is Vlaamse Solidariteit Reisgelden tegen insolventie, Burgerlijke aansprakelijkheid Reisonderneming en/of de Calamiteitenverzekering) dan vragen we nog eens om zeker voor eind deze maand je omzet-cijfers voor het kalenderjaar 2019 te bezorgen. Daarnaast bezorg je ons tevens je neergelegde balansrekening bij de NBB en je interne exploitatierekening

Niet tijdige aangifte tegen 31 mei 2020 geeft de verzekeraar het recht om forfaitaire bijdragen aan te rekenen van 150% van de omzet cfr. de polis Insolventie Art. 7.2.

 Via deze links kan je andermaal het VVRO-formulier terugvinden om je omzetcijfers in te dienen:

Je mag deze digitaal bezorgen aan hannes@vvr.be. Je hoeft ze niet af te printen en opnieuw in te scannen, of per post op te sturen.Top

Heropenen van reiskantoren

Normaal zouden heel wat winkels op vandaag 11 mei, dan wel op 18 mei opnieuw de deuren openen.

Een bevraging van VVR en UPAV binnen de sector leert dat dit voor de reisbureaus en organisatoren vandaag weinig zin heeft zolang er geen zekerheid is over het aanbod. Meer dan 87% geeft aan dat een opening pas begin juni wenselijk is, echter dat er een minimale zekerheid moet zijn over wanneer we waar naartoe zullen kunnen reizen, hoe we dat zullen kunnen en mogen doen.

We hebben vandaag geen zekerheden over wanneer hotels, restaurants, musea en dergelijk opnieuw open zullen gaan in België. Hetzelfde geld voor de Schengenzone, Europa, laat staan de rest van de wereld.

In overleg met andere organisaties, leden en niet-leden is dan ook besloten om nog niet te openen en de reizigers blijven te bedienen achter gesloten deuren.

Ondertussen blijven de sectororganisaties achter de schermen verder werken aan de verlenging van broodnodige maatregelen om deze crisisperiode door te komen.

Op federaal niveau bevestigde Minister Muylle reeds de verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot en met einde juni. Ze heeft ook aangegeven dat ze dit voor bepaalde sectoren wil verlengen tot en met einde september.

Op regionaal niveau blijven we ijveren voor de verlenging van de ondersteunende hinderpremie en overbruggingsregelingen.

Op Europees niveau de commissarissen Breton, Reynders en Valean zullen volgende week woensdag een aantal maatregelen aankondigen met betrekking tot het toerisme. Dit zou normaal gaan over het gebruik van de vouchers en in welke omstandigheden die mogen gebruikt worden, een gecoördineerd beleid in verband met het openstellen van de grenzen en over maatregelen betreffende gezondheid en veiligheid.

Het spreek voor zich dat we u daar via de geijkte kanalen van op de hoogte houden. 

Belangrijk is dat iedereen moet beseffen, ook de reizigers dat we overgaan naar een nieuw normaal, een nieuwe manier van reizen een beleven binnen een nieuwe wereld naar COVID-19-virus.

Daartoe heeft zowel de VVR als UPAV een speciale werkgroep opgezet waarin enkele bestuurders samenwerken om de relance voor te bereiden.

Ook binnen de Belgian Travel Academy wordt gewerkt aan een sectoriele aanpak op vlak van communicatie naar de markt toe waarbij beoogd wordt de krachten te bundelen en met één sterke boodschap naar buiten te komen.

In afwachting van de sectorgids voor de reisbureaus kan je via deze link (pdf, 24MB) alvast de generieke gids downloaden met heel wat aanbevelingen voor de heropstart. Van zodra de sectorgids voor de reisbureaus werd opgemaakt zullen we deze met jullie delen.Top

! OPGELET ! Juiste terminologie Corona Tegoedbon

Graag wijzen we jullie op het correcte gebruik van de woorden ‘tegoedbon’ of ‘voucher’ bij het  bij het uitgeven van tegoedbonnen voor reizen geannuleerd door reden van het Coronavirus.

In het kader van het toepassen van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 moeten we het in alle omstandigheden hebben over een ‘tegoedbon‘. Het gebruik van het woord voucher is niet correct. We raden aan ten alle tijden tegoedbon te gebruiken zoals dit ook in het ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen van 19 maart gebruikt wordt.
Top

Webinar over de Corona-tegoedbonnen staat online.

Voor hen die de webinars over de Corona-tegoedbonnen hebben gemist of deze graag nog eens opnieuw zouden willen bekijken, we hebben de video en begeleidende powerpoint ondertussen online gezet op onze website.

Je zal je moeten inloggen op onze website om deze te bekijken.

Link naar de Webinar en de begeleidende powerpoint.
Top