UPDATE – Corona-crisis Verslag van de afgelopen week (week 37 – 13 september 2021)

Nu het schooljaar eindelijke opnieuw van start is gegaan hebben we deze week eindelijk opnieuw contact gehad met het Kabinet Weyts met betrekking tot de schoolreizen. We wachten nu op een datum voor een concrete ontmoeting. Hier willen wij onze concrete vragen voorleggen om dit schooljaar in alle sereniteit schoolreizen te kunnen organiseren. Kunnen wij gratis tests krijgen voor kinderen onder de 12 jaar voor de wintersport? Wat als sommige leerlingen niet gevaccineerd zijn: moeten/kunnen we dat eisen? enz.

Wij zijn blijven lobbyen voor de verlenging van tijdelijke werkloosheid en een verlenging van het overbruggingsrecht. Het ziet ernaar uit dat de verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot eind december zal worden bekrachtigd voor specifieke sectoren, maar er is nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het verkrijgen van het overbruggingsrecht. Iedereen is zich ervan bewust dat onze sector nog steeds zwaar getroffen is. Wij wachten op de bevestiging van het kabinet Dermagne (tijdelijke werkloosheid) en Clarinval (overbruggingsrecht) voordat we jullie dit bevestigen.

Vandaag was ook de deadline voor het indienen van onze positie met betrekking tot de herziening van de Package Travel Directive. UPAV en VVR hebben een uitgebreide nota ingediend met een aantal zaken die volgens ons en in het belang van onze sector minimaal moeten aangepast worden.

Algemeen moeten volgende doelstellingen nagestreefd worden:

  • Administratieve vereenvoudiging
  • Overmacht moet wel degelijk omschreven en aanvaard worden en de verantwoordelijkheid van de organisator moet hierin beperkt worden
  • Termijn van terugbetaling moet gealigneerd worden voor de hele toeristische ketting, zo niet aangepast worden
  • Level playing field moet gerealiseerd worden en de verzekering insolventie dient grondig geĆ«valueerd te worden
  • Reisbureaus en reisorganisatoren moeten vergoed worden voor hun werk zodat de sector duurzaam kan ontwikkelen

Het dossier betreffende de "BTW-circulaire" vordert: wij hebben een tweede schriftelijke feedback van de aan de administratie gestelde vragen ontvangen, en binnenkort zal een fysieke vergadering plaatsvinden om de methodologie te valideren. Ter herinnering, deze circulaire heeft hoofdzakelijk tot doel de commissies tussen leveranciers en tussenpersonen aan het Belgische BTW-tarief (21%) te onderwerpen en hier een document ter bewijs voor te produceren. Wij wensen elke verdere aanpassing van factureringsmodellen die niet door deze circulaire worden vereist, te vermijden. Bovendien blijven een aantal belangrijke vragen over welke wet de bovenhand neemt wanneer de verschillende wetgevingen mekaar zouden tegenspreken. Het betreft de BTW-circulaire, gemeen recht, fiscaal recht, Pakketreizenwet, enz…

We houden jullie zoals steeds op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

Je VVR-team